Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn maakt GEKop gebruik van cookies. Bezoek je onze websites dan ga je akkoord met deze cookies. Sluiten
Ben je ouder dan 17 jaar meld je dan nu aan bij GEKop

Stel je even voor:

Login gegevens:

Let op dit is het e-mailadres dat we gebruiken als je je wachtwoord vergeten bent, gebruik dus een e-mailadres waar alleen jij toegang tot hebt.
Opmerking: Je leeftijd zal nooit op onze website worden genoemd. We hebben je geboortedatum alleen nodig om te controleren of je 18 jaar of ouder bent. Deze minimale leeftijd is nodig omdat geregistreerde gebruikers advertenties, foto's, video's, recensies etc. op de GEKop websites kunnen plaatsen waarvoor zij te allen tijde zelf verantwoordelijk zijn en blijven. Ook het adres waar je woont zal nooit op onze websites worden getoond, we vragen je straatnaam alleen zodat je op de adressen- en activiteitenpagina's automatisch een correcte routebeschrijving te zien krijgt.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Dit is een website van GEKop. Voor de toegang tot en het gebruik van websites van GEKop gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Iedereen die zich toegang verschaft tot, en gebruik maakt van, een website van GEKop wordt geacht op de hoogte te zijn van deze gebruiksvoorwaarden en hiermee te hebben ingestemd.

 

Artikel 1 – Introductie

1.1. GEKop is op 1 augustus 2006 opgericht met als doel het verstrekken van informatie via internet over uiteenlopende zaken zoals, honden, katten, groenten, fruit, recepten etc. GEKop is een Vennootschap Onder Firma met Kamer van Koophandelsnummer 17194400, statutair gevestigd te Sint-Michielsgestel, Nederland, hierna te noemen “GEKop”.

1.2. De bezoekers van de GEKop-websites en gebruikers van de informatie, producten en diensten die GEKop aanbiedt, worden hierna “gebruikers” genoemd.

 

Artikel 2 – Door de gebruikers toegevoegd materiaal

Op de GEKop-websites kunnen gebruikers zelf materiaal toevoegen zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, foto’s, video’s, recepten, tips, reacties, recensies etc. Hiervoor gelden de volgende regels:

2.1. De GEKop-websites worden door een breed publiek bezocht. Mensen van jong tot oud, uit diverse culturen en met diverse geloofsovertuigingen. Wij verwachten van onze gebruikers dat zij bij het plaatsen van hun foto’s, video’s, reacties, tips en feedback hun medemensen respecteren.

 • Het uitdragen van politieke of religieuze standpunten is op de GEKop-websites niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om andere gebruikers te beledigen, ‘af te branden’, te bedreigen, te pesten of uit te schelden.
 • Het zwartmaken van personen, bedrijven, instellingen, organisaties en internetsites is niet toegestaan.
 • Reacties moeten voldoen aan de algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en mogen niet aanstootgevend, vulgair, hatelijk, seksistisch of pornografisch van aard zijn.

De inhoud van door gebruikers geplaatst materiaal kan nimmer worden uitgelegd als standpunt, visie of denkwijze van GEKop. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en toon komt geheel voor rekening van de gebruiker die het materiaal heeft geplaatst. GEKop aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit door gebruikers geplaatst materiaal. De gebruiker die het betreffende materiaal aan de GEKop-website heeft toegevoegd vrijwaart GEKop tegen alle aanspraken tot schadevergoeding en juridische consequenties.

2.2. De gebruikers die materiaal aan de GEKop-websites toevoegen zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van het door hen geplaatste materiaal. GEKop draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. De gebruiker die het betreffende materiaal aan de GEKop-website heeft toegevoegd vrijwaart GEKop tegen alle aanspraken tot schadevergoeding en juridische consequenties.

2.3. Het is de gebruikers niet toegestaan berichten, foto’s of video’s te plaatsen die de privacy van derden aantast.

2.4. Het is de gebruikers niet toegestaan om intellectuele eigendommen van derden op de GEKop websites te plaatsen zonder toestemming en vermelding van de auteur. De gebruiker verklaart dat hij of zij bevoegd is om dit materiaal te plaatsen en garandeert de rechthebbende te zijn van het materiaal, of de rechthebbende te vertegenwoordigen van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het geplaatste materiaal.

2.5. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatst materiaal wordt geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. GEKop staat hier buiten, is dus geen partij en speelt hierbij geen rol. De gebruiker die het betreffende materiaal aan de GEKop- website heeft toegevoegd vrijwaart GEKop tegen alle juridische consequenties en aanspraken van derden in dit verband.

2.6. Degene die materiaal plaatst op de GEKop-websites kent GEKop hierbij een kosteloos, onbezwaard, wereldwijd, niet-exclusieve recht toe om het geplaatste materiaal te gebruiken, te reproduceren en weer te geven. Degene die het materiaal plaatst gaat er dus mee akkoord dat GEKop zijn of haar materiaal mag hergebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van foto’s, recepten, tips of recensies op andere GEKop -websites of in GEKop- nieuwsbrieven en e-mails. De gebruiker die het materiaal op de GEKop- websites heeft geplaatst vrijwaart GEKop voor eventuele andersluidende aanspraken van derden.

2.7. Met uitzondering van de profielfoto krijgen alle foto’s die de gebruikers aan de GEKop websites toevoegen een klein merkteken van GEKop rechtsonder op de foto.

2.8. Materiaal dat door de huidige en voormalige gebruikers op de GEKop- websites is geplaatst, kan door GEKop te allen tijde worden gebruikt op alle huidige en nog te ontwikkelen GEKop-websites.

2.9. Indien een derde partij inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de GEKop-websites, waaronder maar niet beperkt tot de gegevens die de gebruikers ter beschikking hebben gesteld, heeft GEKop het recht om, voor haar eigen rekening, in en buiten rechte maatregelen te nemen tot stopzetting van die inbreuk en tot verkrijging van schadevergoeding. Dit doet overigens niet af aan het eigen recht van de gebruikers die het materiaal hebben geplaatst om ten behoeve van hun eigen rechten op de gegevens zelf rechtsmaatregelen te nemen. De gebruikers machtigen GEKop om in hun naam op te treden en de aan hun toekomende bevoegdheden uit te oefenen, die GEKop nodig heeft om bovenstaande maatregelen te kunnen nemen. De gebruikers zullen desgevraagd aan GEKop alle medewerking verlenen ten behoeve van tegen derden te nemen maatregelen ter handhaving en verdediging van de rechten van GEKop en/of zijn gebruikers.

2.10. Het door gebruikers plaatsen van reclame voor producten, diensten, andere websites etc. is niet toegestaan. Ook het plaatsen van sluikreclame door gebruikers door middel van het verwijzen naar een product of andere website is niet toegestaan. Dit geldt ook voor watermerken van foto’s. Een foto watermerken om kopiëren tegen te gaan is prima maar daarbij mag een bedrijfsnaam of logo niet prominent aanwezig zijn.

2.11. Op diverse GEKop-websites, zoals bijvoorbeeld GEKopHonden.nl en GEKopKatten.be kunnen gebruikers in advertenties hun pasgeboren of volwassen dieren te koop aanbieden. GEKop ziet graag dat al deze dieren een fijn huis krijgen. Om dit te kunnen bewerkstelligen heeft GEKop de volgende regels met betrekking tot het plaatsen van deze advertenties opgesteld:

 • Het is alleen voor kleinschalige fokkers die verantwoord fokken toegestaan een advertentie te plaatsen. Onder verantwoord fokken verstaan wij onder andere dat: a) de ouderdieren getest zijn op erfelijke afwijkingen en dat alleen met deze dieren wordt gefokt indien er geen erfelijke afwijkingen zijn; b) er een goede leefomgeving voor de ouderdieren en pasgeborene(n) is; c) het welzijn en gezondheid van de ouderdieren en de pasgeborene(n) vooropstaat; d) er een juiste verzorging en begeleiding van de ouderdieren en pasgeborene(n) is.
 • Advertenties betreffende pasgeboren dieren (zoals pups, kittens etc.) moeten een uitvoerige beschrijving bevatten omtrent; a) de tests die op de ouderdieren zijn uitgevoerd; b) het karakter van de vader en moeder (deze informatie zal niet bij alle dieren worden gevraagd, bij advertenties betreffende pups bijvoorbeeld wel en bij konijnen niet); c) de omgeving waarin de pasgeborene(n) opgroeien; d) De verzorging (zoals bijvoorbeeld inentingen) en begeleiding die de ouderdieren en pasgeborene(n) krijgen.
 • Herplaatsingsadvertenties moeten een uitvoerige beschrijving van het karakter en gezondheid van het dier geven alsook de reden van herplaatsing.
 • Alleen geregistreerde gebruikers waarvan GEKop de contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) heeft, mogen advertenties plaatsen.
 • Het aanbieden van dieren die via via gaan is niet toegestaan. Dit houdt onder meer in dat het aanbieden van asielhonden of honden van een stichting alleen is toegestaan door de betreffende stichting of het asiel, waar de hond verblijft.

GEKop raadt zijn gebruikers aan alvorens tot aanschaf van een dier over te gaan zich goed te laten informeren door de betreffende dier/rasverenigingen. En eventueel ook informatie in te winnen betreffende de reputatie van de fokker.

2.12. Op diverse GEKop-websites, zoals GEKopAdressen.be en GEKopDenbosch.nl kunnen de gebruikers recensies plaatsen van bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, winkels, kapsalons en restaurants. Voor het opstellen van deze recensies gelden de volgende regels:

 • Schrijf in leesbaar Nederlands en let hierbij op spelling en grammatica. Berichten in dialect moeten ook te begrijpen zijn voor mensen die niet het dialect spreken;
 • De gebruiker moet zich aan de feiten houden en mag geen informatie verstrekken die vals of misleidend is.
 • Licht de beoordeling en toegekende waardering (score) toe;
 • Zorg dat de waardering (de score) in overeenstemming is met de toelichting;
 • Maak niet overbodig gebruik van hoofdletters of leestekens (zoals bijvoorbeeld uitroeptekens);
 • Het is de gebruiker niet toegestaan om een recensie te schrijven over een bedrijf waar hij zelf werkt of heeft gewerkt of waarvan de eigenaar of bedrijfsleider familie van de gebruiker is, of waar de gebruiker om andere redenen niet objectief over is.
 • Het is de gebruiker niet toegestaan ernstige beschuldigingen in de recensie op te nemen waar de eigenaar van het bedrijf zich niet of nauwelijks tegen kan verweren. Zo is het bijvoorbeeld in een recensie van een restaurant niet toegestaan om te beweren dat men ziek is geworden van het eten, of dat er haren, of andere voorwerpen in het eten zaten. In deze situaties raden wij de gebruikers aan de verantwoordelijke instanties zoals de keuringsdienst van waren in te schakelen.
 • Het is in recensies niet toegestaan mensen te beledigen of uit te schelden;
 • Houd de recensie algemeen. Het is niet toegestaan om op de man te spelen en personeel van het betreffende bedrijf herkenbaar te beschrijven;
 • De recensies mogen niet aanstootgevend, vulgair, hatelijk, discriminerend van aard zijn;
 • Het is niet toegestaan om in recensies voor andere bedrijven reclame te maken.

2.13. GEKop behoudt zich het recht voor materiaal dat door gebruikers aan de GEKop-websites is toegevoegd zonder opgaaf van reden, en zonder de betrokken gebruiker vooraf te informeren, van de GEKop-websites te verwijderen. GEKop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het verwijderen van het door de gebruikers geplaatst materiaal van de GEKop-websites.

2.14. GEKop sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, als gevolg van het verlies van gegevens die door de gebruiker op de GEKop websites zijn geplaatst, ongeacht hoe dit verlies is ontstaan zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, een server crash, een computervirus of onbedoelde actie van GEKop.

2.15. Hoewel bepaalde informatie die de gebruiker aan de GEKop-websites toevoegt zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de gebruikersnaam en wachtwoord onder normale omstandigheden niet openbaar zal worden gemaakt, sluit GEKop hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, als gevolg van het openbaar worden van deze gegevens ongeacht hoe dit is ontstaan, zoals bijvoorbeeld door, maar niet beperkt tot, een geslaagde hack-poging, een computervirus of onbedoelde actie van GEKop. GEKop raadt zijn gebruikers hierbij dan ook aan om voor de GEKop-websites een unieke gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen die zij verder nergens anders gebruiken.

2.16. GEKop is niet aansprakelijk jegens aanspraken tot schadevergoeding van derden betreffende materiaal dat door de gebruikers aan de GEKop websites is toegevoegd. De gebruikers die materiaal aan de GEKop-websites toevoegen vrijwaren GEKop tegen alle aanspraken van derden in welke vorm dan ook.

 

Artikel 3 – Gebruik van de website

3.1. De gebruikers staan er jegens GEKop voor in dat ze bevoegd zijn om gebruik te maken van de GEKop-websites en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast garanderen de gebruikers dat zij zich te allen tijde zullen houden aan deze gebruiksvoorwaarden en toepasselijke wet- en regelgeving.

3.2. Op de GEKop-websites kunnen de gebruikers hun privé en/of zakelijke contact- en adresgegevens op de GEKop-websites plaatsen, zoals bijvoorbeeld bij een puppy-advertentie of een winkel-advertentie / melding. Het is niet toegestaan om de gegevens van deze gebruikers te verzamelen met andere intenties dan waarvoor deze bedoeld zijn.

3.3. Het is niet toegestaan om met behulp van andere methoden dan de methoden die daartoe op de GEKop-websites worden aangeboden het door de gebruikers en/of GEKop beschikbaar gestelde materiaal (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, teksten, foto’s, video’s etc.) en/of diensten te bekijken en/of te gebruiken.

3.4. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van GEKop één of meer gedeelte(n) van de websites te wijzigen, bewerken, kopiëren of te verspreiden, waaronder maar niet beperkt tot gegevens van GEKop en/of gebruikers, de onderliggende technologie en functionaliteit van de website en de door GEKop getroffen beveiligingsmaatregelen.

3.5. Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn de volgende activiteiten die worden verricht in verband met de GEKop-websites in ieder geval in strijd met de gebruiksvoorwaarden, namelijk activiteiten of gegevens die:

 • Een commercieel karakter hebben zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming is verkregen van GEKop;
 • Een andere inhoud of strekking hebben dan het thema van de betreffende GEKop-websites;
 • Een pornografische, gewelddadige, haat zaaiende of beledigende inhoud hebben;
 • Virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar maken of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de GEKop-websites en/of de systemen van GEKop te omzeilen;
 • Het gebruik van de GEKop-websites op enige wijze beperken en/of hinderen.

 

Artikel 4 – DISCLAIMER

4.1. De websites van GEKop zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. GEKop streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan GEKop niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. GEKop aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit en/of verband houdende met het gebruik van de informatie op de GEKop-websites. Dit geldt ook voor de informatie die de gebruikers aan de GEKop websites hebben toegevoegd.

4.2. GEKop heeft in deze algemene voorwaarden duidelijke regels opgesteld waar het materiaal (zoals foto’s, video’s, tekst etc.) dat door de gebruikers aan de GEKop-websites wordt toegevoegd aan moet voldoen. GEKop kan echter niet garanderen dat al het materiaal dat door de gebruikers wordt toegevoegd aan deze regels voldoet. GEKop aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik van materiaal dat door gebruikers aan de GEKop-websites is toegevoegd.

4.3. Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere websites. GEKop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid voor de schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze links en de informatie op deze websites.

4.4. De gebruikers vrijwaren GEKop volledig voor alle mogelijke claims van henzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met hun gebruik van de GEKop-websites.

 

Artikel 5 – Gebruikers accounts

Betreffende de persoonlijke accounts van onze geregistreerde gebruikers hebben we de volgende regels:

5.1. Omdat onze gebruikers materiaal kunnen toevoegen waar zij zelf volledig de verantwoordelijkheid voor moeten kunnen dragen is de minimale leeftijdsgrens om een account te kunnen openen op 18 jaar gesteld.

5.2. De gebruikers met een persoonlijk account dienen te verzekeren dat de door hen bij registratie verschafte gegevens juist en volledig zijn. Ook zijn zij verplicht om gedurende de periode dat het account actief is wijzigingen van hun gegevens tijdig door te geven op de GEKop-website.

5.3. De gebruikers dienen bij het registreren hun echte achternaam in te vullen. In plaats van de volledige voornaam mogen ook de initialen worden gebruikt.

5.4. De gebruikers dienen hun GEKop-account aan een e-mail adres te koppelen waar alleen zij exclusief toegang tot hebben. Dit e-mail adres wordt vervolgens als accountnaam opgeslagen en gebruikt.

5.5. De gebruikers dienen een uniek wachtwoord te kiezen en mogen dit niet voor andere websites en toepassingen gebruiken.

5.6. Bij het plaatsen van reacties, tips, recepten en dergelijke op de GEKop-websites wordt altijd de echte naam en niet de accountnaam van de gebruiker op de website genoemd.

5.6. De profielfoto hoeft niet perse een foto van de gebruiker zelf te zijn, voor deze foto gelden echter dezelfde regels als hierboven beschreven in de paragraaf “door de gebruikers toegevoegd materiaal”.

5.7. Het hebben van meer dan 1 account is niet toegestaan. Schaduwaccounts zijn dus niet toegestaan.

5.8. Een aangemaakt account is niet overdraagbaar.

5.9. Het account eindigt bij overlijden van de gebruiker.

5.10. Het is de plicht van de gebruiker om te zorgen dat de persoonlijke inloggegevens privé blijven en mogen niet met anderen worden gedeeld. Het delen van een account is dan ook niet toegestaan. De gebruiker blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat er van zijn/haar account wordt gemaakt, ook als anderen van dat account gebruik maken, met of zonder zijn/haar toestemming.

5.11. De gebruiker kan te allen tijde zijn/haar account verwijderen. De berichten, feedback, tips, recepten, foto’s, video’s etc. die de gebruiker in de loop van de tijd aan de GEKop-websites heeft toegevoegd worden niet verwijderd omdat deze inmiddels een integraal deel uitmaken van de GEKop-websites.

5.12. GEKop kan te allen tijde, zonder de betreffende gebruiker daarover vooraf te informeren, en zonder opgaaf van reden het account van een gebruiker verwijderen en/of het account en/of IP-adres van een gebruiker blokkeren. Helaas kan GEKop niet voorkomen dat andere gebruikers die ook van dit IP-adres gebruik maken de toegang tot de GEKop-websites wordt ontzegd. GEKop is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade in welke vorm ook als gevolg van het verwijderen van een account en/of het blokkeren van een account en/of IP-adres.

 

Artikel 6 – Fair use policy

6.1. GEKop hanteert een fair use policy, wat inhoudt dat GEKop gerechtigd is een gebruiker de toegang tot de GEKop-websites te ontzeggen of te beperken indien het door een gebruiker gegenereerde dataverkeer, alsmede het gebruik van opslagruimte op de servers van de GEKop-websites een gemiddelde en normale hoeveelheid te boven gaat.

6.2. Het is de gebruiker toegestaan maximaal 200 foto’s op de GEKop-websites toe te voegen.

6.3. GEKop behoudt zich het recht voor de betreffende foto’s, video’s overige materiaal zonder voorafgaande aankondiging te verwijderen.

6.4. GEKop is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade in welke vorm ook als gevolg van het verwijderen van materialen of ontzeggen van de toegang.

 

Artikel 7 – Copyright

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve afdrukken van pagina’s voor persoonlijk gebruik, mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GEKop.

 

Artikel 8 – Privacy verklaring

8.1. GEKop respecteert de privacy van zijn gebruikers en heeft binnen alle redelijkheid voorzorgsmaatregelen getroffen om de persoonlijke gegevens van de gebruikers te beschermen tegen misbruik, verlies en diefstal.

8.2. GEKop zal deze persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, leeftijd, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord alleen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om de gebruikers toegang te kunnen verlenen tot onze websites;
 • Het bevorderen en handhaven van het juiste gebruik van de GEKop-websites en diensten;
 • Het oplossen van problemen en geschillen;
 • Om een generiek gebruikersprofiel van de GEKop-websites te maken;
 • Om de betalingen te kunnen verwerken van de gebruikers die gebruik maken van de extra diensten die de GEKop-websites bieden;
 • Om de gebruikers te informeren over onze diensten, producten en updates. Gebruikers die geen prijs stellen op deze informatie kunnen zich eenvoudig afmelden door middel van een e-mail aan afmelden@gekop.com.

8.3. GEKop zal de persoonlijke informatie van zijn gebruikers nooit met derden delen tenzij;

 • Dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt;
 • De gebruiker daartoe toestemming heeft gegeven;
 • Bij GEKop het vermoeden bestaat dat de gebruiker zich niet aan de gebruiksvoorwaarden houdt, of heeft gehouden, en het delen van informatie met derden noodzakelijk acht om inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden te voorkomen of te bestrijden;
 • GEKop hiertoe verplicht is als gevolg van een rechtelijk bevel of andere wettelijke verplichting.

Indien GEKop op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande noodzaak zoals in de punten hierboven beschreven, gegevens van een gebruiker aan derden verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze noodzaak niet bestond, is GEKop niet aansprakelijk voor de daardoor bij de gebruiker ontstane schade.

8.4. Om onze gebruikers meer service te kunnen bieden en onze websites optimaal te laten functioneren maakt GEKop gebruik van cookies. Het gebruik van deze cookies is veilig. Email- en telemarketingacties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mail of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd. Voor meer informatie over cookies verwijzen we naar onze cookie-statement. De link naar deze pagina kan je vinden in de sitemap.

8.5. De gebruikers kunnen te allen tijde op hun persoonlijke pagina op de GEKop-website de informatie die zij bij het registratie proces aan GEKop hebben verschaft inzien, wijzigen, aanvullen of verwijderen.

8.6. Zodra een gebruiker zijn account heeft verwijderd zal GEKop de persoonlijke informatie die de gebruiker tijdens het registratie proces heeft verstrekt niet meer gebruiken en/of met derden delen tenzij GEKop hiertoe verplicht is als gevolg van een gerechtelijk bevel of andere wettelijke verplichting. Of wanneer bij GEKop het vermoeden bestaat dat de gebruiker zich niet aan de gebruiksvoorwaarden heeft gehouden en het delen van informatie met derden noodzakelijk acht om inbreuk op deze voorwaarden te bestrijden. Indien GEKop op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande noodzaak gegevens aan derde verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze noodzaak niet bestond, is GEKop niet aansprakelijk voor de daardoor bij de gebruiker ontstane schade.

8.7. De berichten, feedback, tips, recepten, foto’s, video’s etc. die de gebruiker in de loop van de tijd aan de GEKop-websites heeft toegevoegd worden bij het verwijderen van zijn/haar account niet van de GEKop-websites verwijderd omdat deze inmiddels een integraal deel uitmaken van de GEKop-websites.

8.8. Bij verdere groei van GEKop kan het voorkomen dat een of meerdere delen van GEKop aan derde worden overgedragen. In dat geval heeft GEKop het recht persoonlijke gegevens van haar (geregistreerde) gebruikers eveneens aan deze derde over te dragen.

8.9. GEKop is niet is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door partners of andere partijen.

 

Artikel 9 – Notice-and-take-down procedure

9.1. Materiaal (foto’s, video’s, en tekst) op de GEKop-website dat niet aan de bepalingen voldoet, zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden kan aan GEKop worden gemeld door een email te sturen naar notice-and-take-down@gekop.com.

9.2. GEKop zal iedere melding zorgvuldig behandelen. Omdat het voor GEKop mogelijk moet zijn om de melding te controleren dient deze melding tenminste de volgende gegevens te bevatten:

 • De naam en contactgegevens van de melder;
 • De locatie (URL) waar deze informatie te vinden is en een beschrijving waarom de inhoud volgens de melder niet aan de regels zoals beschreven in de algemene gebruiksvoorwaarden voldoet;
 • Alle informatie die GEKop nodig heeft om deze melding, en de ernst ervan, te kunnen controleren.

9.3. GEKop streeft er naar alle meldingen binnen een redelijke termijn af te handelen maar kan in verband met mogelijke vakanties, ziekte, drukte etc. geen minimale termijn garanderen. De melder moet er echter van uitgaan dat GEKop minimaal een week nodig heeft om de melding te beoordelen.

9.4. Indien er naar oordeel van GEKop daadwerkelijk sprake is van overtreding van de regels zoals beschreven in deze algemene gebruiksvoorwaarden, behoudt GEKop zich het recht voor:

 • Deze inhoud per direct van de GEKop website(s) te verwijderen zonder de betreffende gebruiker daarvan eerst op de hoogte te stellen;
 • Aangifte te doen bij justitie en de materialen, alsmede alle overige bij haar ter zake bekende gegevens aan justitie over te dragen c.q. bekendmaken indien het geplaatste materiaal strijdig is met het Wetboek van Strafrecht;
 • Het IP-adres en/of account van de betrokken gebruiker per direct te blokkeren.

9.5. Ingeval van copyright of andere rechten van derden zal GEKop ook bij gerede twijfel van schending van deze rechten de betreffende inhoud verwijderen. Het is echter aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten.

9.6. Ingeval van advertenties betreffende dieren zal GEKop ook bij gerede twijfel van schending van de regels zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden de betreffende advertentie verwijderen. Hierbij wordt in het bijzonder gelet op artikel 2.9.

9.7. Indien er volgens GEKop geen sprake is van overtreding van de regels zoals beschreven in deze algemene gebruiksvoorwaarden zal GEKop dit aan de melder mededelen.

9.8. Wat al dan niet aanstootgevend, vulgair, hatelijk, seksistisch of pornografisch is en door de beugel kan en voldoet aan de algemeen geaccepteerde fatsoensnormen is voor een belangrijk deel subjectief. Iedereen stelt immers zijn eigen norm en heeft vanuit zijn optiek gelijk. Daarom zal GEKop nimmer de discussie aangaan omtrent het genomen besluit om bepaalde content al dan niet te verwijderen. Met het bezoek aan, en gebruik van, de GEKop-websites accepteert de gebruiker de norm zoals die in deze gebruiksvoorwaarden is vastgelegd, en de interpretatie daarvan door GEKop.

 

Artikel 10 – Algemeen

10.1. GEKop behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment, en zonder waarschuwing vooraf, aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en, waar juridisch toegestaan, terugwerkend van kracht. We raden onze gebruikers hierbij dan ook aan de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

10.2. Indien één of meer bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige / on-afdwingbare bepalingen nieuwe vastleggen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte wordt gegeven.

10.3. Op alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de GEKop websites is Nederlands recht van toepassing.

10.4. Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de GEKop websites zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.

 

GEKop Algemene Gebruiksvoorwaarden – 4 juli 2015

Aanmelden >